Жарғы

brrbrrrrr

 

tvvhvhvhvmoooo

 

brbrbrbrbrbrb

 

yjyyiuiuioioi

 

ynynynyyyny

 

bybybyuii

 

rorororororo

 

kammmm

 

yjcccc

 

jukukikikikikiki

 

nununu

 

omomom

 

rvrvrv

 

nuunoo

 

cect

 

erererer

 

ryryryry

 

uououo

 

qwqwqwpppp

 

opopojjjjj

 

bybybyddfghjkl;'lkjhgfd